កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីព្រហ្មទណ្ឌ

Calendar
Criminal
Date
01.18.2021 8:00 am

Description

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

ជនជាប់ចោទ

ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៤៣ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩

ឈ្មោះ រី ប៊ុនហេង

ឈ្មោះ រឿង ធីតា

រំលោភលើទំនុកចិត្តពិសេសដោយអភិបាល

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១១១ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ ម៉ី សារ៉ាយ

ប៉ុនប៉ងរំលោភសេពសន្ថវៈ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៧៣ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

១. ឈ្មោះ ហួត វិចិត្ត , ២. ឈ្មោះ តាំង ណៃស៊ីម ,

៣. ឈ្មោះ តាំង ណៃហួ , ៤. ឈ្មោះ ហុក ឈាងមុំ

មានមេធាវីលោកស្រី អៀវ ដានី

ឈ្មោះ សេង រតនៈ មានមេធាវីលោក ប៊ុណ្ណ គង់

ប្រមាថ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៧៩ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ ឆាយ ផល្លីន មានមេធាវីលោកស្រី ឡុង ចរិយា ,

លោក ទេព បញ្ញា និងលោក ទេព មុនីជាតិ

ឈ្មោះ រ៉ម ធូហួន មានមេធាវីលោក សូ សង្ឃមន្និ

និងលោក កេតុ សុវណ្ណឌី

សមគំនិតក្នុងអំពើក្លែងបន្លំឯកសារ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៩៧ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ ស្រ៊ន ចាន់ឌី

ឈ្មោះ ស៊ូ ជៃវៃ

លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោស