កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីរដ្ឋប្បវេណី

Calendar
Civil
Date
01.21.2021 8:00 am

Description

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

ដើមចោទ

ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៥ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

លោកស្រី ជូ ដាលីស

លោក យិន សុមេធ មានមេធាវីលោក សួង សុភ័ក្ត្រា

ប្ដឹងសុំឈប់រស់នៅជាអនីតិសង្វាសពីប្ដី

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២០៣ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២០

លោកស្រី ងួន សុងហ៊ី មានមេធាវីលោក ស៊ិន វ៉ាន់នី

លោក អៀ អៀមសេង មានមេធាវីលោក ហូ លីហូវ ,

លោក ទី វិចិត្រ និងលោក ហេង វណ្ណបុត្រ

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២០៨ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

លោកស្រី លីម លីហួរ មានមេធាវីលោក ចិត្ត សង្វារ

លោក គីម ហេង មានមេធាវី

លោក ពេជ្រ សូរិយា និងលោក ជា កេសនា

ប្ដឹងសុំផ្ដាច់សមគ្គសង្វាសពីប្ដី និងសុំចែកទ្រព្យសម្បត្តិរួម

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២១៣ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២០

លោកស្រី ជា គីម មានមេធាវីកញ្ញា លីន ឡានីន

១. លោក រស់ នឿន និងប្រពន្ធឈ្មោះ មៀច ផលឡៃ ,

២. លោកស្រី ទឿង ស៊ុនណ្ណារី មានមេធាវី

លោក ផាត ពៅស៊ាង , លោក ហេង សម្បត្តិ

និងលោក ប៉ិច ស៊ីភាព

ប្ដឹងសុំបញ្ជាក់អំពីអត្ថិភាពនៃកម្មសិទ្ធិ