កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីរដ្ឋប្បវេណី

Calendar
Civil
Date
01.22.2021 8:00 am

Description

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

ដើមចោទ

ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៦១ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

លោក ទូច ពិយុត្តរ៉ា អាណត្តិទាយកធនាគារកម្ពុជា

សាធារណៈភីអិលស៊ី មានមេធាវីលោក ជួន ឧស្សាហ៍

លោក នេត វណ្ណៈ និងប្រពន្ធឈ្មោះ​ គីវ ស៊ីណែត

មានមេធាវីលោក ស៊ុយ ឈុនហាក់ ,

លោក ហ៊ុច សុខសាន្ដ និងលោកស្រី ភួង ស្រីឡែន

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៥១ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២០

លោក រស់ សំអូន មានមេធាវីលោក ស៊ិន វ៉ាន់នី

លោក គីម វឿន និងប្រពន្ធឈ្មោះ លាង អ៊ីត

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៧៤ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

លោក ខុន រស្មី

លោកស្រី សឿន សុខស្រីលីម

ប្ដឹងសុំលែងលះពីចុងចម្លើយ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៨៨ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០២០

លោកស្រី ជ្រា សិរីបញ្ញា មានមេធាវីលោក អេង សុធា

លោក សម វណ្ណវីរៈ មានមេធាវីលោក អ៊ីវ ប៉ូលី

ប្ដឹងសុំឈប់រស់នៅជាអនីតិសង្វាស

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២០៩ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២០

លោក ឡោ ផាច មានមេធាវី

លោក មុំ សុគា និងលោក ស៊ិប វិសាល

១. លោកស្រី ស្វាយ ឃន , ២. លោក កង គឹមលន់

 មានមេធាវីលោក ស្រូយ សុខជាតិ

ប្ដឹងសុំឱ្យសហចុងចម្លើយប្រគល់ដីចំនួនពីរកន្លែង