កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីរដ្ឋប្បវេណី

Calendar
Civil
Date
01.26.2021 8:00 am

Description

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

ដើមចោទ

ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៣២ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ រ័ត្ន សោភ័ណ តំណាងឱ្យធនាគារមេឃប៊ែង

ភីអិលស៊ី មានមេធាវីលោក ហាក់ សៀកលី ,

លោក តាន់ គាតតិច និងកញ្ញា កាង ស្រីមុំ

១. ឈ្មោះ តាង វេងសៀក និងប្រពន្ធ

ឈ្មោះ តាង ហ្គិចឆេង , ២. ឈ្មោះ ជា សុខហេង

 និងប្រពន្ធឈ្មោះ យ៉ុង ជាហេង តំណាងឱ្យក្រុមហ៊ុន

អាមេរិកខេនលូបន៍Coltd

ប្ដឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេចលើកពាក្យបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍

លេខ៖ ១៤០ ដកឧ២០២០ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

 របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំពេញ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៦២ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២០

លោកស្រី ឈិន តាន់

លោកស្រី លៀង គឹមស្រ៊ុន

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៧៥ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

លោក ឈី ចាន់ភារិទ្ធ តំណាងស្របច្បាប់ឱ្យ

ធនាគារហត្ថ ម.ក

១. លោក ឈើយ ឈាន , ២. លោកស្រី ឈឿម រ៉ន

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២០៦ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២០

លោក ង៉ូវ ឆៃពូ មានមេធាវីលោក យូ លីមហួត ,

លោក ចៅ ប៊ុនហួន និងលោក ហូ ថៃសែ

លោក ហ្វុង ហូស៊ីង (ដោយប្ដូរឈ្មោះ ហ្វុង ហាវសៀ)

ប្ដឹងសុំរំលាយកិច្ចព្រមព្រៀងលក់ទិញដី ចុះថ្ងៃទី២៧

 ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២២៥ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២០

លោកស្រី ជា យ៉េត មានមេធាវីលោក កែវ សេដ្ឋា

លោកស្រី ជា ណារី

ប្ដឹងសុំលុបប្រទានកម្ម