កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីព្រហ្មទណ្ឌ

Calendar
Criminal
Date
12.07.2020 8:00 am

Description

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ជនជាប់ចោទ

ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៦៦ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

១. ឈ្មោះ FUJISAWA NOBUYOSHI ,

២. ឈ្មោះ NOBIRU ADACHI ,

៣. ឈ្មោះ GWYNN DAVID NEVILL HOPKINS

ឈ្មោះ MITSUJI KONOSHITA

មានមេធាវីលោកស្រី តេង រិទ្ធិវ័ន

ឆបោក

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៨៥ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ ម៉ៅ គឺមលី

ឈ្មោះ ដាំ វុទ្ធី ហៅ អ៊ឹង សេរីវ័ន្ដ

រំលោភកម្មសិទ្ធិឯកជន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៧២ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ ហុក យីវឆាយ មានមេធាវីលោក សំរិទ្ធិ ពិសិដ្ឋ

ឈ្មោះ ហុក សារីជ័យសូវង្ស មានមេធាវី

លោក ចាន់ សុខយ៉ាណា និងលោក សុង ម៉ៅ

រំលោភលើទំនុកចិត្ត