កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីព្រហ្មទណ្ឌ

Calendar
Criminal
Date
12.02.2020 8:00 am

Description

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ជនជាប់ចោទ

ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៤១ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

១. ឈ្មោះ សាន់ គីមស៊ីន , ២. ឈ្មោះ អ៊ុល ឈុនអេង

មានមេធាវីលោក នៅ រក្សា

ឈ្មោះ ឃឹម ស៊ាងហ៊ាវ

មិនអនុវត្ដសេចក្ដីសម្រេចរបស់តុលាការ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៦២ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

១. ឈ្មោះ ប៊ុន សាន , ២. ឈ្មោះ ង៉ៅ តៃ ,

៣. ឈ្មោះ ព្លាន ព្លឿង , ៤. ឈ្មោះ ហេង ប៊ុនសុផុន ,

៥. ឈ្មោះ សៀត សុភ័ក្រ មានមេធាវីលោក ឆែ សុភា

និងលោក សុខ ជា

ហិង្សាលើអ្នកកាន់កាប់អចលនវត្ថុដោយសុចរិត

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១០៤ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ ប៊ុន ម៉ៅ

ឈ្មោះ SOTOSHI KADOYA

លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សា