កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីរដ្ឋប្បវេណី

Calendar
Civil
Date
12.04.2020 8:00 am

Description

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ដើមចោទ

ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៣៧ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០

លោកស្រី ពិន ដាឡែន មានមេធាវីលោក គាំ ឈាន

លោក ព្រំ ចត្វាដារិទ្ធ

មានមេធាវីលោកស្រី តុប ឈុនឡេង

ប្ដឹងសុំលែងលះ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១០០ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២០

លោកស្រី ជា គឹមស្រ៊ាង មានមេធាវីលោក ស្រ៊ី សារ៉ាវុឌ្ឍ

លោក ឆេង ឈុនណេង មានមេធាវី

លោក សែន សេងថៃ និងលោក អ៊ី ម៉ានោ

ប្ដឹងសុំលែងលះ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៣៨ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

លោកស្រី ប៊ុន ស្រីមុំ មានមេធាវីលោក ម៉ក់ ប៊ុណ្ណា

លោក សេត សារិ

ប្ដឹងសុំឱ្យចុងចម្លើយប្រគល់ និងផ្ទេរសិទ្ធិអចលនវត្ថុទៅ

ឱ្យដើមចោទវិញ