កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីព្រហ្មទណ្ឌ

Calendar
Criminal
Date
11.25.2020 8:00 am

Description

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

ជនជាប់ចោទ

ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៣០ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩

ឈ្មោះ ហយ គឹមឆេង មានមេធាវីលោក យុង ផានិត

ឈ្មោះ ជៀម ទី

ហិង្សាដោយចេតនា (មានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយមរណៈភាព

នៃជនរងគ្រោះ)

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៥៣ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

១. ឈ្មោះ ទូច ឆាយ , ២. ឈ្មោះ អ៊ិន អារីយ៉ា

មានមេធាវីលោក ឡោ គឹមហ្គេច , លោក ទេព បញ្ញា ,

លោក ឡុង ចរិយា និងលោក ទេព មុនីជាតិ

រក្សា ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន