កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីរដ្ឋប្បវេណី

Calendar
Civil
Date
11.26.2020 8:00 am

Description

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

ដើមចោទ

ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៣៦ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

១. លោក អ៊ុយ រ៉េត , ២.លោកស្រី ស្វាយ គៀ

មានមេធាវីលោក ឈន ពេជ្រអរុណរះ ,

លោក ម៉ក់ ប៊ុណ្ណា និងកញ្ញា ឌី សុជាតា

លោក អ៊ឹម សាន មានមេធាវីលោក តែ ចំណាន

ប្ដឹងសុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដីស្រែ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២២ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១៧

១. លោក គឹម សុខុម , ២. លោក សំ សន ,

៣. លោក ប៊ុន យួម , ៤. លោក ជូវ សារិន

តំណាងឱ្យគណៈកម្មការវត្តព្រះជីរ៍ធំ

មានមេធាវីលោក អ៊ីវ ប៉ូលី

លោក សួស សាំង មានមេធាវី

លោក គា អ៊ាវ និងលោក ស៊ិន វ៉ាន់នី

ប្ដឹងទាមទារដីវត្តព្រះជីរ៍ធំ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០៤ ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

លោកស្រី ខន ខាន

លោកស្រី ធឿន ផួង មានមេធាវីលោក ចាន់ សុជាតិ

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០៨ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២០

លោកស្រី ហេង សុខា មានមេធាវីលោក អ៊ឹម ម៉ាច

លោកស្រី គឹម ទូច មានមេធាវី

លោក​ស្រី ងួន មករា និងលោក តេង លីណា

ប្ដឹងសុំរំលាយកិច្ចសន្យាជួលតូប ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា

 ឆ្នាំ២០១៥