កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីរដ្ឋប្បវេណី

Calendar
Civil
Date
11.24.2020 8:00 am

Description

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

ដើមចោទ

ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៥ ដសក ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០

លោកស្រី ឆាយ ពៅ

លោកស្រី ហ៊ន ស៊ីនួន

ប្ដឹងសុំជំទាស់នឹងដីកាសម្រេចលើកពាក្យបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍

លេខ៖១៣ដកឧ២០២០ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០

របស់សាលាឧទ្ធរណ៍

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៤៦ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២០

លោកស្រី គារ សុខគាង មានមេធាវីលោក ណាច ទ្រី ,

លោក ជុន សុជាតិ និងលោក មាស សុជាតិ

១. លោក ហាន គឿក , ២. លោក KIM MYUNGIL

មានមេធាវីលោក តាន់ ម៉េងស្រូយ

ប្ដឹងសុំលុបចោលការអនុវត្ត

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៩៥ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០

លោក ប៉ុន សាខន និងប្រពន្ធឈ្មោះ ចាប ថុន

មានមេធាវីលោកស្រី មួង ធនលាភី

លោក តាំង ហួត មានមេធាវី

លោក ជាវ តុលា និងលោក ស៊ុន រិទ្ធី

ប្ដឹងសុំឱ្យអនុវត្តន៍កាតព្វកិច្ចតាមកិច្ចសន្យាលក់ទិញដី

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៤៨ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២០

លោក ជ្រិន ឈីវ(ស្លាប់) អ្នកបន្ដនីតិវិធីបណ្ដឹង

លោកស្រី លឹម ហ៊ាវ មានមេធាវីលោក ជីវ ទាហ៊ី

និងលោក លឹម ហេងស្រេង

១. លោក កូវ ណាវី , ២. លោក គួយ សុផន

មានមេធាវីលោកស្រី ច័ន្ទ រាសីភ័ក្ដ

ប្ដឹងសុំមោឃភាពពាក្យសុំកាន់កាប់ប្រើប្រាស់ដីធ្លី

ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៥