កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីព្រហ្មទណ្ឌ

Calendar
Criminal
Date
12.04.2020 8:00 am

Description

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ជនជាប់ចោទ

ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៣១២ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

ឈ្មោះ លី ធៀមឆាយ ហៅ គឹមឆាយ

មានមេធាវីលោកស្រី ជុក ច័ន្ទម៉ូលីនដា

ជួញដូរដោយខុសច្បាប់​នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៨ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ ជឹម សុផាត

ឈ្មោះ ហាក់ សុខឃុន

ប៉ុនប៉ងឃាតកម្ម

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១០៧ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ សំ សុទ្ធនា ហៅ ហួច

ឈ្មោះ រិន សុផាន់ណា

ឆបោក

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៦០ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

១. ឈ្មោះ ZHANG DONG DONG ,

២. ឈ្មោះ ZHANG MENG MENG ,

៣. ឈ្មោះ  ZHANG ZHI WEI

 មានមេធាវីលោក ឱក ច័ន្ទតារា

១. ឈ្មោះ JIAN TING CHEN ,

២. ឈ្មោះ XIONG JIA HUI

ចាប់ឃុំឃាំង និងឃុំឃាំងដោយខុសច្បាប់មានស្ថានទម្ងន់ទោស​

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៧៦ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ វ៉ាន់ វាសនា ហៅ ស្នា

ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន