កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីព្រហ្មទណ្ឌ

Calendar
Criminal
Date
11.30.2020 8:00 am

Description

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

ជនជាប់ចោទ

ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ០១ ស.រ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

ឈ្មោះ WANG ZHIQIANG មានមេធាវីលោក ពេជ្រ គន្ធាវី

ការក្លែងបន្លំឯកសារ និងរំលោភទំនុកចិត្តពិសេស​ដោយអភិបាល

ឬបុគ្គលផ្សេងទៀត