កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីព្រហ្មទណ្ឌ

Calendar
Criminal
Date
11.23.2020 8:00 am

Description

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

ជនជាប់ចោទ

ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២២៦ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

ឈ្មោះ ហែម គា មានមេធាវីលោកស្រី ឆែ គីមឆាយ

ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៣៣ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ ហ៊ឹង ស្រេង

រួមភេទជាមួយអនីតិជនអាយុក្រោម ១៥ឆ្នាំ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៥៣ ចុះថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ ហ៊ឹង សុខ ហៅ លុចស៊ីស

រក្សាទុក ជួញដូរ និងប្រើប្រាស់​ដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៧៥ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ ឆេង វិច្ឆិកា ហៅ វិច មានមេធាវីលោក កៅ សុភ័ក្រ្តា

ប្ដឹងសុំអនុវត្តស្រូបទោសបញ្ចូលគ្នា

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៩១ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ សេស រិទ្ធ

ជួញដូរ និងប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់​នូវសារធាតុញៀន