តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
01.15.2019 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៩២ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៤

 

លោក ឆោម ពិសិដ្ឋ មានមេធាវី

លោក វង់ តុន និងលោកស្រី ខៀវ ម៉ាលី

លោក កៅ ប៊ុនអេង មានមេធាវីលោក ច័ន្ទ វិចិត្រ ប្ដឹងទាមទារសិទ្ធិកាន់កាប់ដី

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២០ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤

  លោកស្រី លាន គីវ មានមេធាវីលោក ថាន ថាវរៈ

លោក អ៊ឹម ខន តំណាងដោយកូនឈ្មោះ អ៊ឹម ស៊ីណាត

មានមេធាវីលោកស្រី លឹម ច័ន្ទលីដា

ប្ដឹងទាមទារដី និងសុំរស់នៅលើដីបន្ដទៀត

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២១ ស.ថ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨

 

លោក ចឺម ទូច ហៅ ឈុន ទូច

មានមេធាវីលោក ស៊ិន ផល្លា

លោក ឈុន សេង និងប្រពន្ធឈ្មោះ ស៊្រុន សុខឡេង

មានមេធាវីលោក ឡាយ ណូរ៉ា

ប្ដឹងសុំឲ្យជំនុំជម្រះសាជាថ្មីបដិសេធសាលដីកា

រដ្ឋប្បវេណី លេខ៖៣៨ “ដ” ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ

ឆ្នាំ២០១៨ របស់តុលាការកំពូល