កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីរដ្ឋប្បវេណី

Calendar
Civil
Date
11.03.2020 8:00 am

Description

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

ដើមចោទ

ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២០ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩

លោកស្រី ស៊ុម យីង

លោក ញ៉ លាង

ប្ដឹងសុំលែងលះ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០៦ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២០

១. លោកស្រី នួន អេង , ២. ភិក្ខុ នួន កុសល ,

៣. លោក នួន សំណាង និងប្អូនឈ្មោះ នួន សំណាង

មានមេធាវីលោក ឈាង វន្ថា , លោកស្រី ថូ ណាវី ,

លោក កៅ សីហ និងលោក វង ផានិត

លោក ម៉ៅ ឃាង មានមេធាវី

លោក គួច សុខឡេង និងលោក អឿង រិទ្ធា

ប្ដឹងសុំឱ្យចុងចម្លើយប្រគល់ដីលំនៅដ្ឋានដែលមាន

ទទឹង ១១ ម៉ែត្រ បណ្ដោយ ៣០,២ ម៉ែត្រ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២០ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

លោកស្រី ហម សម្បត្តិ

លោកស្រី សូ សាវឿន

ប្ដឹងសុំរំលាយកិច្ចសន្យាផ្ទេរដី ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា

 ឆ្នាំ២០០៥