កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីព្រហ្មទណ្ឌ

Calendar
Criminal
Date
10.23.2020 8:00 am

Description

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

ជនជាប់ចោទ

ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៧២ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ ប៊ិន វីរៈ

ឈ្មោះ ចៅ ឆាងឆឹង

លួចដោយមានស្ថានទម្ងន់ទោស ដោយការប្រព្រឹត្តហិង្សា

 (ប្រើកាំបិតប៉័ងតោកាប់យកម៉ូតូ)

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៣១ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ រស់ វណ្ណៈ

ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន និងប្រើប្រាស់

ដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៤៨ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ ថាច់ សេរីភាព

ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន និងប្រើប្រាស់

ដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៦៣ ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ សែង ផល្លា មានមេធាវី

លោក ហុង ប៊ុនហាវ និងលោក សួស វណ្ណៈ

ឈ្មោះ ឡោក វួច មានមេធាវី

លោក ឡុក គឹមសាង និងលោក កេត ចាន់ម៉ានីន

ឆបោក