កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីព្រហ្មទណ្ឌ

Calendar
Criminal
Date
10.28.2020 8:00 am

Description

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

ជនជាប់ចោទ

ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៩១ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨

១. ឈ្មោះ ឈៀង ជុំណូល ហៅ ទ្រី ហៅ មាន ,

២. ឈ្មោះ ផេង ផល ហៅ តឿ ,

៣. ឈ្មោះ អ៊ែល វណ្ណរ៉ានី មានមេធាវីលោក កែត ឃី

ជួញដូរ និងប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៣៨ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ ឌី ភារិត ហៅ យិត

ឈ្មោះ ហេង គា

ហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោស ដោយសារ

មរណភាពនៃជនរងគ្រោះ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៦១ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

១. ឈ្មោះ ចេង សុវណ្ណ , ២. ឈ្មោះ អឿ រ៉ាភី

១. ឈ្មោះ ថោង រិទ្ធ , ២. ឈ្មោះ ថោង រ៉ូត

ហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោស