តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
01.30.2019 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៥៥ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

 

១. ឈ្មោះ គ្រួច សាមឿន , ២. ឈ្មោះ ចេត ចន្ធី ,

៣. ឈ្មោះ ជា ថន , ៤. ឈ្មោះ គ្រួច សំអឿន ,

៥. ឈ្មោះ គ្រួច ប៊ុនធឿន , ៦. ឈ្មោះ សុខ ពៅប៉ូលីន

១. ឈ្មោះ កៅ ស្រីភ័ណ្ឌ , ២. ឈ្មោះ កៅ ស្រីនាង ,

៣. ឈ្មោះ កៅ ស្រីភី , ៤. ឈ្មោះ ឃី ធារី ,

៥. ឈ្មោះ ប៊ី រ៉ាផុន

ចាប់ឃុំឃាំង ការបង្ខាំងដោយខុសច្បាប់មានស្ថាន

ទម្ងន់ទោស និងចាត់ចែងឲ្យប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់

នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ០១ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

  ឈ្មោះ ស៊ាវ គួលាង មានមេធាវីលោក ខឹម សុខចិន្ដា  

ជួញដូរគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនខុសច្បាប់ និងប្រើប្រាស់

អាវុធខុសច្បាប់