កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីព្រហ្មទណ្ឌ

Calendar
Criminal
Date
10.22.2020 8:00 am

Description

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

ជនជាប់ចោទ

ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ០៦ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០

១. ឈ្មោះ អ៊ួន ឈិន , ២. ឈ្មោះ យាង សុធារិន្ទ

 ហៅ យាង សុជាមេត្តា មានមេធាវីលោក សំ ចំរើន

ប្រគល់ឱ្យរដ្ឋបរទេសនូវព័ត៌មានជាអាទិ៍ដែលអាចធ្វើឱ្យ

អន្តរាយការការពារជាតិ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៤៨ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ ហូ ចំរើន មានមេធាវីលោក ហ៊ុយ ម៉ាំង

រំលោភលើទំនុកចិត្ត

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៤២ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ ហូ ចំរើន មានមេធាវីលោក ហ៊ុយ ម៉ាំង

ឈ្មោះ KIM MYUNGIL

 មានមេធាវីលោកស្រី ងួន វណ្ណារី

មិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជួញដូរបាន