តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
01.21.2019 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៣០ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧

 

១. ឈ្មោះ ឡាយ សារ៉ាន់ , ២. ឈ្មោះ ហេង ប៊ុណ្ណា

មានមេធាវីលោក ទិត សាវុឌ្ឍី

ឈ្មោះ ដាំ ឆ័ត្ររិយ៍ ធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនា និងប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធិឯកជន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២២៩ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ ម៉េង រតនៈ មានមេធាវីលោក ជូង ជូងី  

ជួញដូរ និងសម្រួលឲ្យប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់

នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១២២ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨

  ឈ្មោះ សំ រដ្ឋា ហៅ ចំរើន  

រំលោភសេពសន្ថវៈដោយមានស្ថានទម្ងន់ទោសទាក់ទងនឹង

ជនរងគ្រោះ