កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីព្រហ្មទណ្ឌ

Calendar
Criminal
Date
10.21.2020 8:00 am

Description

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

ជនជាប់ចោទ

ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៤៧ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

១. ឈ្មោះ ពាន់ ពាង , ២. ឈ្មោះ សៅ ជាន ,

៣. ឈ្មោះ យ៉ន់ លីន , ៤. ឈ្មោះ ម៉ុក ចាន់ឡៃ ,

៥. ឈ្មោះ មិត ឆាវ , ៦. ឈ្មោះ យ៉ង វន ,

៧. ឈ្មោះ បឿត លាត , ៨. ឈ្មោះ យ៉ន វ៉ាន ,

៩. ឈ្មោះ បូ លាង , ១០. ឈ្មោះ ឃា លិស ,

១១. ឈ្មោះ លុយ ឡយ , ១២. ឈ្មោះ ញ៉ុក អៀម ,

១៣. ឈ្មោះ វ៉ិញ កែង , ១៤. ឈ្មោះ ឃុត សាន ,

១៥. ឈ្មោះ ឃា ឡោម , ១៦. ឈ្មោះ យ៉ុន កាយ៉ា ,

១៧. ឈ្មោះ មិត យិន , ១៨. ឈ្មោះ ចិន ចិត្ត ,

១៩. ឈ្មោះ បឿន ឡា , ២០ . ឈ្មោះ តឹក តង ,

២១. ឈ្មោះ បុស យឿម

១. ឈ្មោះ សួន ប្រុញ , ២. ឈ្មោះ កេត រិទ្ធី ,

 ៣. ឈ្មោះ សួន ញឹក មានមេធាវីលោក អ៊ឹម ម៉ាច

ហិង្សាដោយមានស្ថានទម្ងន់ទោស

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១១៦ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ សាន់ ស៊ុក

រំលោភសេពសន្ថវៈមានស្ថានទម្ងន់ទោសទាក់ទងនឹង

ជនរងគ្រោះ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៣២ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ មែ ស៊ីថា

សញ្ចារកម្មមានស្ថានទម្ងន់ទោសទាក់ទងនឹងជនរងគ្រោះ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៨៨ ចុះថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ លៀម ប៊ុនរឿន

១. ឈ្មោះ ខា ទី  , ២. ឈ្មោះ ជា ហេងឡុង

វិតិក្រម រំលោភអំណាច និងសម្អាតប្រាក់