កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីរដ្ឋប្បវេណី

Calendar
Civil
Date
10.23.2020 8:00 am

Description

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

ដើមចោទ

ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៩១ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៩

លោក ស្លែម៉ាន សាលីម មានមេធាវីលោក សៀន សាណា

១. លោកស្រី​ ឡឹប ទីកៀស , ២. លោក តេះ ឧស្មាន ,

៣. លោក រ៉ូន ស្មាន , ៤. លោកស្រី ម៉ាត់ វ៉ើ

មានមេធាវីលោក អ៊ឹម ម៉ាច

ប្ដឹងសុំឱ្យរុះរើសំណង់ចេញពីដី

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៤ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

លោក ហាក់ សុធី តំណាងឱ្យក្រុមហ៊ុន សុខ ហៃ គ្រុប

 LTD មានមេធាវីលោក ទី​ សុខា

លោកស្រី វ៉ា វណ្ណា

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១០៨ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២០

លោក ម៉ៅ សារិ មានមេធាវីលោក ភី ចិន្ដា

លោកស្រី អ៊ុក ចន្ថា (អ៊ុក ចន្ដា)

ប្ដឹងសុំឈប់រស់នៅជាអនីតិសង្វាសពីប្រពន្ធ និងសុំសិទ្ធិ

គ្រប់គ្រងដីមួយកន្លែង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១១៨ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២០

លោកស្រី ធី វ៉ាន់ថុន

លោក សាយ​ រស់ជា មានមេធាវី

លោក អ៊ុក ឡងឌី និងលោកស្រី ព្រំ សាវតា

ប្ដឹងសុំលែងលះជាមួយចុងចម្លើយ