កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីរដ្ឋប្បវេណី

Calendar
Civil
Date
10.22.2020 8:00 am

Description

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

ដើមចោទ

ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២២៥ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៩

លោក លី ហេង មានមេធាវីលោក ហ៊ុយ ម៉ាំង

លោក ជិន ប៉ាវ

ប្ដឹងបញ្ឈប់ភាគីចុងចម្លើយក្នុងការរារាំងមិនឱ្យចេញ

វិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុលើក្បាលដី

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៥២ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

លោកស្រី នៅ ណារី ហៅ នូវ ណារី

មានមេធាវីលោកស្រី ម៉េង សុភារី

១. លោកស្រី ឡាយ សុផាណា , ២. លោក ឈូក អាង

ប្ដឹងសុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដីធ្លី និងផ្ទះ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៣៥ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២០

លោកស្រី ហួត ស៊ីនួន មានមេធាវីលោក ច័ន្ទ រ៉ាពិសិដ្ឋ

លោក ស៊ីន នាង

ប្ដឹងសុំលែងលះពីប្ដី

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៣៦ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២០

លោកស្រី កែវ ផល្លី មានមេធាវីលោក សំ ប៊ុនធឿន

លោកស្រី អៀ ហ្គេចឡាង មានមេធាវី

លោក គឹម វាសនា និងលោក សាយ មុន្នី

ប្ដឹងសុំរំលាយកិច្ចសន្យាលក់ដី និងផ្ទះ