កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីរដ្ឋប្បវេណី

Calendar
Civil
Date
10.20.2020 8:00 am

Description

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

ដើមចោទ

ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១២៧ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

លោក គឹមលី ពិដោរ មានមេធាវីលោក លី សំបូរិទ្ធិ

លោកស្រី គឹមលី ស្រីម៉ិច មានមេធាវី

លោក ហាក់ សៀកលី និងលោក តុប ផាណារម្យ

ប្ដឹងសុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដីទំហំ ទទឹង១៧ម៉ែត្រ

 បណ្ដោយ២៥ម៉ែត្រ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៤២ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២០

លោក ម៉ម ង៉ែត

លោកស្រី អ៊ី រំដួល

ប្ដឹងសុំធ្វើរបងជាប់ព្រំ និងផ្ទះចុងចម្លើយ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៥១ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

លោក ជិន ហៃ មានមេធាវីលោក ចាន់ សុភា

លោកស្រី ពៅ បុប្ផា មានមេធាវីលោក ឃូ ឡុង

ប្ដឹងសុំផ្ដាច់អនីតិសង្វាសពីប្រពន្ធ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៥៩ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២០

លោកស្រី នាង សាម៉ៃ

លោក ប៉ែន ជឿង ផ្ទេរសិទ្ធិឱ្យកូនឈ្មោះ ប៉ែន សម្ផស្ស

មានមេធាវីលោក ផា ភារុន

ប្ដឹងសុំមោឃភាពនៃប័ណ្ណសម្គាល់សិទ្ធិលេខ B140008

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៧៩ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០

លោក សុខ ឌាំង និងប្រពន្ធឈ្មោះ យឿន ចាន់ថន

លោកស្រី អ៊ី អេង មានមេធាវីលោក ប៊ុណ្ណ គង់

ប្ដឹងសុំលុបចោលការអនុវត្តដោយបង្ខំ