តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
12.17.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៦៦​ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

  លោក រស់ គឹមឈាង លោកស្រី ម៉ៅ ហ៊ាង

ប្ដឹងសុំលែងលះពីប្រពន្ធ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៣៧ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

  លោកស្រី ឡាង គឹមហ៊ាង លោកស្រី ឡេង សោភា

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៩៤ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨

    លោក សោ សេងវុត មានមេធាវីលោកស្រី គីម កេសី

ប្ដឹងសុំឲ្យទទួលស្គាល់ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់លើដី

ទំហំ ទទឹង២០ម៉ែត្រ បណ្ដោយ៤០ម៉ែត្រ