តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
12.19.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៧២​ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

  លោកស្រី ឌី សៀត លោក​ ឆាំ ជឿន

ប្ដឹងសុំផ្ដាច់សមគ្គសង្វាសពីប្ដី

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០៤ ដ.ច ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨

 

លោក ផន វណ្ណេត មានមេធាវី

លោកស្រី ឆោម វួចលី និងលោក សាយ វៃ

  ប្ដឹងដិតចិត្តចៅក្រម

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៥៦ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

 

លោកស្រី ជិន សុវណ្ណឌី មានមេធាវី

លោគ យ័ន ស៊ីណាល់ និងលោក យ័ន ស៊ីនិត

លោក ឡេង តិចយូ មានមេធាវីលោក ហុង គឹមសួន ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៤៣ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

 

លោក ហាក់ គឹមជិន ហៅ ជឿន

មានមេធាវីលោក ម៉ម ស៊ីដាណា

លោកស្រី គីម ស៊ មានមេធាវីលោក លី ស៊ាងហួរ ប្ដឹងសុំលែងលះ