តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
12.19.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៤០ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

 

១. ឈ្មោះ ប៊ុន ថា ហៅ ង្វៀង ធីធីក ,

២. ឈ្មោះ កែវ សារឿន ហៅ ណាមឡុង

មានមេធាវីលោក ឡោ គីមហ្គិច , លោក ប៉ាក ឡាយយី

និងលោក ជាតិ សុខា

 

ផលិតដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន រក្សាទុក

និងដឹកជញ្ជូន ឬដឹកជញ្ជូនអាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាត