កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីរដ្ឋប្បវេណី

Calendar
Civil
Date
09.28.2020 8:00 am

Description

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

ដើមចោទ

ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២១ សថ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០

លោកស្រី លី អ៊ុំអេង មានមេធាវីលោក ចេង ផាន់នី

លោក គាំ សារឿន មានមេធាវី

លោក ឈុន វីនីតា និងលោក ផាន់ ច័ន្ទសាក់

ប្ដឹងសុំឱ្យជំនុំជម្រះសាជាថ្មីបដិសេធសាលដីការដ្ឋប្បវេណី

លេខ៖ ៣០០ “ញ” ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

របស់តុលាការកំពូល