តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
12.12.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៣២ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

  ឈ្មោះ ព្រំ ស្រីអូន

១. ឈ្មោះ ឃុន ភារម្យ , ២. ឈ្មោះ សំ ម៉ាប់ ,

៣. ឈ្មោះ ស៊ិន សុភា

ធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនា

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៣៥ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

  ១. ឈ្មោះ សេន ស្លេះ ហៅ ឆែប , ២. ឈ្មោះ កូប ស៊ឹម

១. ឈ្មោះ ជីប សិបស្រី , ២. ឈ្មោះ យ៉ា យូហួត ,

៣. ឈ្មោះ សាញ់ ហ្វ្សរ៉ាមី , ៤. ឈ្មោះ សារី គ្រីយ៉ា

ហិង្សាដោយចេតនា (មានស្ថានទម្ងន់ទោស)

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៧៥ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

 

១. ឈ្មោះ ទ្រុយ សុខគង់ , ២. ឈ្មោះ ទ្រុយ សូនី ,

៣. ឈ្មោះ ភន់ ច័ន្ទសេង

ឈ្មោះ សឿង ស៊ីវខេង

ធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនា និងធ្វើឲ្យបាត់បង់លើ

សេចក្ដីសម្រេចរបស់តុលាការ