កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីរដ្ឋប្បវេណី

Calendar
Civil
Date
09.25.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឹង
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៦៣ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩
លោកស្រី ឡុច ប៉ោតេង លោកស្រី ឆៃ ចាន់ថូ ប្ដឹងទាមទារប្រាក់
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៨៣ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៩
លោក ចាន់ សារុន មានមេធាវីលោកស្រី ពឹង ធីតា ១. លោក អ៊ុន ម៉ាន , ២. លោក សាន អ៊ន់ ប្ដឹងសុំឱ្យប្រគល់ដីទំហំ ទទឹង៤ម៉ែត្រ បណ្ដោយ៦ម៉ែត្រ
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០១ ដសក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០
១. លោកស្រី ណន ស៊ីម , ២. លោក ប្រាក់ គីមថន

១. លោកស្រី ម៉ៅ ឡាត់ , ២. លោក ពេជ្រ ផៃ

មានមេធាវីលោក កេតុ សុវណ្ណឌី

ប្ដឹងសុំជំនុំជម្រះសាជាថ្មី
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៣១ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២០

លោក វ៉េង ហ៊ាង មានមេធាវី

លោក អ៊ុំ ប៊ុនធឿន និងលោក សេង កំសាន្ដ

លោក ខៀវ ណាសុង មានមេធាវីលោក ឥន យឿន ប្ដឹងទាមទារប្រាក់