តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
12.07.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៩៣ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

 

១. ឈ្មោះ អឿង លុញ , ២. ឈ្មោះ អ៊ួង ឌៀប

មានមេធាវីកញ្ញា អ៊ុយ ច័ន្ទធារី និងលោក អឿង រិទ្ធា

ឈ្មោះ ភឿង វិជ្ជរ៉ា ផ្ដើមគំនិតក្នុងអំពើរំលោភលើទំនុកចិត្ត

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៨៨ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

  ១. ឈ្មោះ កយ ព្រេល , ២. ឈ្មោះ ឈុន ឆក  

អំពើលួច និងកាន់កាប់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាត

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១២០ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨

 

១. ឈ្មោះ នង សាវ័ន្ដ , ២. ឈ្មោះ អៀង ប៊ុនធឿន ,

៣. ឈ្មោះ គង់ វិច្ឆិកា , ៤. ឈ្មោះ គឹម ពណ្ណារ៉ុង

ឈ្មោះ ប៉ែន ថារ៉ូ លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោស (ប្រើអាវុធខ្លីភ្ជង់ជនរងគ្រោះ)