កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីរដ្ឋប្បវេណី

Calendar
Civil
Date
09.23.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឹង
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៧៧ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩
លោក ប៊ុត ឆាយហឿង មានមេធាវីលោក ដូង លឿង

លោក ឃាង សុផាន់ណា និងប្រពន្ធ

ឈ្មោះ ខេង ស្រីលា​ប ហៅ ទ្រី មួយលាប

ប្ដឹសុំឱ្យប្រគល់ដីទំហំ ១៧អា
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១២៧ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២០
លោកស្រី ង៉ែត ឈាន់ លោក ម៉ៃ សុគន្ធ និងប្រពន្ធឈ្មោះ ដុល ស៊ីនួន ប្ដឹងសុំរំលាយកិច្ចសន្យា