កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីរដ្ឋប្បវេណី

Calendar
Civil
Date
09.22.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឹង
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២០០ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩

លោកស្រី ឃី ម៉ានី មានមេធាវីលោក ហៀង សុខហេង ,

លោកស្រី នង វិច្ឆិកា និងលោក យ័ន ស៊ីនិត

១. ឈ្មោះ ឃ្លូត គឹមស៊ី , ២. ឈ្មោះ ផេង មី ,

៣. ឈ្មោះ ផេង ចន្ទី , ៤. ឈ្មោះ យ័ន ណន ,

៥. ឈ្មោះ ជុំ សៅរី , ៦. ឈ្មោះ ខន យ៉េម ,

៧. ឈ្មោះ ឆាយ ថុន , ៨. ឈ្មោះ ដៃ ផេង ,

៩. ឈ្មោះ ផេង ចន្រ្ទា , ១០. ឈ្មោះ មូជ សាតាន់ ,

១១. ឈ្មោះ ងិន ឡឹក មានមេធាវីលោក អ៊ីវ វិចិត្រ

ប្ដឹងសុំប្ដូរឈ្មោះនៅក្នុងប័ណ្ណសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៤៣ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២០
លោក ម៉ាន អ៊ីត មានមេធាវីលោក នូ ចន្ថា លោក​ វ៉ាន់ ម៉ាន មានមេធាវីលោក ចេង ផាន់នី ប្ដឹងទាមទារប្រាក់
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៥៤ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២០
លោក សុខ សេងហុង លោក ងួន ចន្ថា

ប្ដឹងសុំឱ្យទទួលស្គាល់កិច្ចសន្យាទិញលក់ដី

ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨