កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីរដ្ឋប្បវេណី

Calendar
Civil
Date
09.21.2020 11:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឹង
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៧៥ សថ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

លោកស្រី អ៊ុន អេង ជាអ្នកទទួលសិទ្ធិបន្ដពី

ឈ្មោះ គង់ សារិទ្ធិ មានមេធាវីលោក ម៉ៃ វណ្ណាឌី

លោកស្រី ចក់ ទ្រី ជាអ្នកទទួលសិទ្ធិបន្ដពី

ឈ្មោះ ឡេង ឃាង មានមេធាវីលោក កៅ ស៊ូផា

ប្ដឹងសុំឱ្យជំនុំជម្រះសាជាថ្មីចំពោះសាលដីការដ្ឋប្បវេណី

លេខ៖២២៥​ “ង” ចុះថ្ងៃទី១០​ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

របស់តុលាការកំពូល

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៥ សថ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២០

លោក ម៉ៅ មុន្នី ហៅ ម៉ៅ មុនី និងប្រពន្ធ

ឈ្មោះ ទេព វណ្ណាមានមេធាវីលោក ឆឹង ស៊ីនៀង

លោកស្រី សុខ ស្រី

មានមេធាវីលោកស្រី ជុក ច័ន្ទម៉ូលីនដា

ប្ដឹងសុំឱ្យជំនុំជម្រះសាជាថ្មីបដិសេធដីកាសម្រេច

លេខ៖១៦០ ដ.ស ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

របស់តុលាការកំពូល