កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីព្រហ្មទណ្ឌ

Calendar
Criminal
Date
09.25.2020 8:00 am

Description

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

ជនជាប់ចោទ

ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៣២ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០

១. ឈ្មោះ ZHONG GUODONG ,

២. ឈ្មោះ WU TINGFA

ឈ្មោះ WANG HEYANG

ចាប់ឃុំឃាំង និងបង្ខាំងដោយខុសច្បាប់

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៥៥ ចុះថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០

 ឈ្មោះ ស្រី ប៊ុនហេង ហៅ ហួត

រក្សាទុក និងជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៩០ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ ថេង ឡេង ហៅ ហេង ឡេង

ឈ្មោះ គឹម គីមងួន

ធ្វើឱ្យខូចខាតដោយចេតនា

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៤៦ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ យូ ចន្ថា មានមេធាវីលោក ឈុន ជ្រា

ឈ្មោះ ឆាយ វិទូ មានមេធាវីលោក ចាន់ ឡឹកសីហ៍

រំលោភលើទំនុកចិត្ត

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៨៤ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ ប៉ូ សុវណ្ណ មានមេធាវីលោក ហួត ស៊ីដេវីត

និងលោកស្រី ប៊ូ រចនា

១. ឈ្មោះ ស្ដើង ចិត្រា , ២. ឈ្មោះ ផូ ភាព ,

៣. ឈ្មោះ សំបូរ ឧត្តម , ៤. ឈ្មោះ ក្រិង បញ្ញា ,

៥. ឈ្មោះ ផៅ សុគន្ធី , ៦. ឈ្មោះ ផុន ធារិទ្ធ

ឆបោក