តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
01.16.2019 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១២២ ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ សាន់ យ៉ាត់ ឈ្មោះ យឿន ឆេងអ៊ាន

ហិង្សាដោយចេតនា

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៨៥ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ យ៉ យ៉ាំងសាង មានមេធាវីលោក ឡោ គឹមហ្គិច  

ជួញដូរ និងរក្សាទុកដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៦៨ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ សាន់ ឌីឆាំ មានមេធាវីលោក សំ ចំរើន ឈ្មោះ ខៃ ណារិន

ផ្ដើមគំនិតក្នុងអំពើឃាតកម្មគិតទុកជាមុន