តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
01.16.2019 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៥ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

  ឈ្មោះ ជា ធឿន មានមេធាវីលោក អ៊ុក ប៉ូឡា ឈ្មោះ ថា​ លី

លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោស

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១០៩ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

  ឈ្មោះ ហែម ហៃ មានមេធាវីលោក ទិត្យ ឡាយ  

រំលោភសេពសន្ថវៈ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៨០ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

  ឈ្មោះ មាស សុធី ១. ឈ្មោះ ហ៊ឹង មករា , ២. ឈ្មោះ ទូច សំអុល

ឃាតកម្ម

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២១៤ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨

 

១. ឈ្មោះ ហ៊ុន រុន , ២. ឈ្មោះ ពេជ្រ មករា ,

៣. ឈ្មោះ ប៊ុន ចិន

  ប្ដឹងសុំស្រូបទោសបញ្ចូលគ្នា

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២២០ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨

  ឈ្មោះ សៅ កុសល ហៅ ហើម  

ប្ដឹងសុំស្រូបទោសបញ្ចូលគ្នា