តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
11.27.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៦៨ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧

  លោកស្រី ទ្រី បុប្ផា លោក ជួន ប៊ុនធឿន

ប្ដឹងសុំលែងលះ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១០៥ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

  លោកស្រី បូ យាង លោកស្រី ផាត់ គឿន

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់ចំនួន ២ ១៨៥ ០០០ រៀល

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៣១ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

  លោកស្រី ពូល សុខស៊ីវុត្ថា លោកស្រី សេង សុភាព

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៤០ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

 

លោក KIM GJEMMESTAD មានមេធាវី

លោក បែន សុនសម័យ និងកញ្ញា គឹម កេសី

លោក HOBERTHADDAD មានមេធាវី

លោក ហាក់ សៀកលី និងកញ្ញា កាង ស្រីមុំ

ប្ដឹងសុំរំលាយកិច្ចព្រមព្រៀងទិញលក់