តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
11.19.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៥ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

  ឈ្មោះ ជា ធឿន មានមេធាវីលោក ហែម សុចិត្រ ឈ្មោះ ថា លី

លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោស

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៣៤ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

 

ឈ្មោះ សេង ចិន្ដា ហៅ​ កៀក

មានមេធាវីលោក ស៊ឹម ស៊ីថាន

 

រក្សាទុក ដឹកជញ្ជូន ឬជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវ

សារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១០៣ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

  ឈ្មោះ អ៊ន សូនី មានមេធាវីលោក ហួត សុវណ្ណ  

ចាត់ចែងឲ្យប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៣២ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

 

១. ឈ្មោះ ឃិន សាលឹម , ២. ឈ្មោះ ហ៊ុត សារុន ,

៣. ឈ្មោះ ជុំ យ៉ុង

ឈ្មោះ ងួន សុភ័ក្រ ហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោស