កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីព្រហ្មទណ្ឌ

Calendar
Criminal
Date
09.23.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ចោទពីបទ
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៧៣ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
ឈ្មោះ ស៊ឹម សឿន ឈ្មោះ គីម គឿន

ធ្វើឱ្យខូចខាតផ្សេងទៀត ដោយខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ន 

ឬការមិនគោរពបទបញ្ជា

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៨០ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
ឈ្មោះ សឿន កុសល ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៥០ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០
ឈ្មោះ ទេព ធា ហៅ ទឹម ធា អំពើផិត
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៦៩ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០
ឈ្មោះ អឿន ចិត្រា មានមេធាវីលោក ឡោ គឹមហ្គិច ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន