តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
11.14.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៧៧ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤

 

ឈ្មោះ TIRI MAYA TAMANG

មានមេធាវីលោក នូ ចន្ថា

  ជួញដូរគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនខុសច្បាប់

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៩៧ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ ឈុន ស៊ីនឿន មានមេធាវីលោក មឿន សុវណ្ណ ឈ្មោះ ទួន ចន្រ្ទា មានមេធាវីលោក នៅ រំដួល ឆបោក

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៧៩ ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

 

ឈ្មោះ Aydin Goktepe មានមេធាវី

លោក ទិន សាវុឌ្ឍី និងលោក ហុង គឹមសួន

មេធាវីលោកស្រី សន សូនី និងមេធាវី កែត លីន ទិញពេស្យាចារកុមារ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១១ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

 

ឈ្មោះ Desnis Cokovic ហៅ Desnis Deny

មានមេធាវីលោក តេង រិទ្ធិវ័ន្ដ

ឈ្មោះ ឃឹម រ៉ានី មានមេធាវី

លោក សៅ នឿន និងលោក ស្រ៊ាង សុវណ្ណារិទ្ធ

ឆបោក , មិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាច

ជួញដូរបាន និងសមគំនិត

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៥ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

 

១. ឈ្មោះ Siriluck Choochart ,

២. ឈ្មោះ Samkulthap ,

៣. ឈ្មោះ Desnis Cokovic ហៅ Desnis Deny

មានមេធាវីលោក តេង រិទ្ធិវ័ន្ដ

ឈ្មោះ ឃឹម រ៉ានី មានមេធាវី

លោក សៅ នឿន និងលោក ស្រ៊ាង សុវណ្ណារិទ្ធ

ឆបោក , មិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍

អាចជួញដូរបាន និងសមគំនិត