កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីរដ្ឋប្បវេណី

Calendar
Civil
Date
08.10.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០
ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឹង
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៩២ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១០
លោក ស៊ឹម តែម (ទទួលមរណភាព) បន្ដនីតិវិធីឱ្យទាយាទ លោកស្រី គង់ សន ប្ដឹងទាមទារដី
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៥៥ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨
លោក ង៉ាន់ ច័ន្ទវឌ្ឍនា មានមេធាវីលោកស្រី តាន់ ចរណៃ លោក យ៉ែម រចនា បណ្ដឹងតវ៉ារបស់តតិយជន
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៨៦ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៩
លោកស្រី លី សុជាតា លោក ចាន់ រក្ខា មានមេធាវីលោក ស៊ិន ផល្លា ប្ដឹងសុំរំលាយចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៥៨ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០
លោក ប៉ិល សង្វាត និងប្រពន្ធឈ្មោះ ហ៊ីង ជួន លោក យ៉ឹម អន់ និងប្រពន្ធឈ្មោះ អំ សំអុល ប្ដឹងទាមទារឱ្យបើកផ្លូវដែលជាប់នឹងដី
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៩២ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២០
លោកស្រី ដា អូន មានមេធាវីលោក ឆេង ផាត់ លោកស្រី ង៉ែត រិន ប្ដឹងទាមទារប្រាក់