កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី

Calendar
Civil
Date
08.11.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០
ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឹង
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១១ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

លោក ឈាន ធិសួរ តំណាងឱ្យក្រុមហ៊ុន សួរ កំណើន

ឌីវេឡុបមេនខូអិលធីឌី មានមេធាវីលោក ផន ស៊ីន ,

លោក ស៊ឹង លីហេង និងលោក អ៊ឹម រចនា

លោក លី សាងហូ តំណាងឱ្យក្រុមហ៊ុន វើលដ៏ស៊ីធី

មានមេធាវីលោក លី ច័ន្ទតុលា និងកញ្ញា ធីម សុភាព

ប្ដឹងសុំលុបចោលប័ណ្ណសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់អចលនវត្ថុ
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៣ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២០

លោកស្រី ម៉ូវ ច័ន្ទសុទ្ធាវី មានមេធាវីលោក ស៊ី សត្យា ,

លោក ឈុន សុខចាន់ធី និងលោក វណ្ណ សុប៊ុនថន

លោក ទូច ឆាង មានអ្នកបន្ដសិទ្ធិឈ្មោះ ស៊ត់ លី និងកូន

ឈ្មោះ ទូច និស្ស័យ មានមេធាវីលោកស្រី ពឹង ធីតា ,

តតិយជន៖ ១. លោក បូ សាផន ,

២. លោក ហឿន ថាច , ៣. លោក ឈឿន លឹម

ប្ដឹងសុំបដិសេធកិច្ចសន្យាលក់ដី ចុះថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា

ឆ្នាំ១៩៩៩ និងទាមទារដីជាកម្មសិទ្ធិ