កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីរដ្ឋ​ប្បវេណី

Calendar
Civil
Date
08.04.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០
ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឹង
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០៥ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០

លោកស្រី ជូ សូឌី ហៅ ខាន មាន

មានមេធាវីលោក ឡេង សុខហេង

លោកស្រី ជាប សុខាន់

មានមេធាវីលោក ហ៊ុន សំអាត

ប្ដឹងសុំឱ្យចុងចម្លើយរុះរើអីវ៉ាន់ទ្រព្យសម្បត្តិសម្ភារ

ប្រើប្រាស់ និងរបស់របរផ្សេងៗចេញពីដី

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១០ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២០
លោក ទាំ ទ័រ មានមេធាវីលោក ស៊ិន វ៉ាន់នី ១. លោកស្រី ទាំ ស្លាម៉ាស់ , ២. លោកស្រី ទា​ សារ៉ស់ ប្ដឹងសុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដី