កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីព្រហ្មទណ្ឌ

Calendar
Criminal
Date
08.14.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០
ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ចោទពីបទ
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៣១ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

ឈ្មោះ ម៉ៅ សុគន្ធ ហៅ ជ្រូក

មានមេធាវីលោក ផុន សុភ័ស្ដ

ផលិតគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់

ជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៩ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០
ឈ្មោះ ឃួន ណារិទ្ធ ហៅ ចេក ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៦១ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០
ឈ្មោះ លី សុវណ្ណា ហៅ សៀវ សុវណ្ណា

ប៉ុនប៉ងលួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារការ

ប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សា

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៧៦ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០
ឈ្មោះ លី ហូវ ជួញដូរ និងប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន