កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីព្រហ្មទណ្ឌ

Calendar
Criminal
Date
08.05.2020 8:00 am

Description

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

ជនជាប់ចោទ

ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៤៥ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

ឈ្មោះ ត្រឹង វី មានមេធាវីលោក ផុន សុភ័ស្ដ

ប្លន់ និងប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៨៣ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

ឈ្មោះ ទី សុខគង់ មានមេធាវី

លោក អ៊ុក បូឡា និងលោក ផែន ណាក់

លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោស (ឆក់ទូរស័ព្ទដៃពុំបានសម្រេច)

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៣៤ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ ឆាយ មុំ

ឈ្មោះ ប៉េង សារ៉ូ មានមេធាវីលោក ស៊ុម ម៉ូល

ប្រើប្រាស់លិខិតក្លែង