កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីព្រហ្មទណ្ឌ

Calendar
Criminal
Date
08.12.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០
ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ចោទពីបទ
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៧៦ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
ឈ្មោះ សឿង វួច ហៅ សឿង វួចនី ឈ្មោះ ហ៊ុន គៀវ រំលោភលើទំនុកចិត្ត
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២០៥ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩
ឈ្មោះ សុខ ប្រុស ហៅ ចយ រក្សាទុកដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៣៦ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

១. ឈ្មោះ XIAO CHAI MEI , ២. ឈ្មោះ BAO HAI

មានមេធាវីលោក ហេង វណ្ណបុត្រ

និងលោក អេង សំណាង

ឈ្មោះ CHEN LING LI ហិង្សាដោយចេតនា
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៣៩ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩
ឈ្មោះ តន់ សាវរី ប៉ុនប៉ងរំលោភសេពសន្ថវៈ
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៧១ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

១. ឈ្មោះ ប៉ុល ស៊ីគីដា , ២, ឈ្មោះ ប្រាក់ សុវណ្ណ ,

៣. ឈ្មោះ ញ៉ាញ់ សុផល , ៤. ឈ្មោះ កាំង ញ៉ុន

មានមេធាវីលោក ស៊ិន សុវ៉ន

ឈ្មោះ សុខ ដា មានមេធាវី

លោក មណ្ឌល រតនា និងលោក អ៊ុំ ចក្រដេត

ធ្វើឱ្យខូចខាតដោយចេតនា