តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
03.09.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៨១ ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ ស៊ា ក្រោល ឈ្មោះ ឈួន ខន់

ឃាតកម្មដោយមានស្ថានទម្ងន់ទោសទាក់ទងនឹងជ​នរងគ្រោះ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២០៦ ចុះថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ សន សាវឿន មានមេធាវីលោក ឡោ គីមហ្កិច  

ប្ដឹងសុំអនុវត្តស្រូបទោសបញ្ចូលគ្នា

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២១២ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ ណ ឡិត មានមេធាវីលោក ជូង ជូងី  

កាប់រានដីថ្មី និងហ៊ុំព័ទ្ធដីព្រៃដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាត

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ០៩ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

 

ឈ្មោះ​ កឹម សុខា មានមេធាវីលោក សំ សុគង់ ,

លោក កែត ឃី , លោក ផែង ហេង , លោក ចាន់ ចេន ,

លោកស្រី ម៉េង សុភារី និងលោក ជូង ជូងី

  សន្ទិដ្ឋិភាពជាមួយជនបរទេស