តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
03.07.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២១ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦

 

១. ឈ្មោះ ឡុង បូ , ២. ឈ្មោះ ស្រង់ មុំ

មានមេធាវីលោក ឯក សារ៉ាវុធ

១. ឈ្មោះ ហោ សារិទ្ធិ , ២. ឈ្មោះ សុខ សៀ ប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធិនៃទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១២៧ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ គឹម យូ ហៅ ធៀង មានមេធាវីលោក នូ ចន្ថា ឈ្មោះ ទ្រឿង លូ

ចាប់ឃុំឃាំង និងបង្ខាំងដោយខុសច្បាប់ក្នុងគោលដៅ

ជំរិតទារប្រាក់

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២១០ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ ស៊ុត ឌីណា មានមេធាវីលោក ឱ វិសិដ្ឋ  

រំលោភអំណាច (បទល្មើសមានប្រសិទ្ធភាព) និងកេង

យកប្រយោជន៍ដោយខុសច្បាប់