តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
09.25.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៣៥ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

  លោក ឡូ លឹមប៉ូល មានមេធាវីលោក ហៀង មករា លោក ចាន់ កុកង៉ាន់ មានមេធាវីលោក ឈុន វីនីតា

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៣ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

  លោកស្រី ឆុន សំអូន លោក សំ វុទ្ធី ហៅ សំផូ មានមេធាវីលោកស្រី ម៉ែន សុមុនី

ប្ដឹងសុំទាមទារកេរ្ដិ៍ និងសុំទាមទារជម្ងឺចិត្ត

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២១ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

  លោក ជៀក គឹមឡុង មានមេធាវីលោក ស៊ិន ផល្លា

លោក ខូវ ផល្លាបុត្រ មានមេធាវី

លោក​ មិក សាផាណា និងលោក ញឹប សុខឿន

ប្ដឹងសុំឲ្យមន្រ្ដីជំនាញបង្រួមក្បាលដី