តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
03.07.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ០៨ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦

  ឈ្មោះ តែ ម៉េងហួរ ឈ្មោះ ខាន់ ស្រីពេជ្រ

រំលោភលើទំនុកចិត្ត

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១២៣ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦

  ឈ្មោះ សឿន វ៉ិត មានមេធាវីលោក នូ ចន្ថា ឈ្មោះ កែ បួ

ធ្វើឱ្យខូចខាតដោយចេតនា និងប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធិឯកជន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៤៤ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

 

ឈ្មោះ សួន សេរីរដ្ឋា ហៅ រស់

មានមេធាវីលោក ច័ន្ទ រ៉ាពិសិទ្ធិ

 

ញុះញង់កុំឱ្យយោធិនស្ដាប់បង្គាប់, ធ្វើឱ្យខូចទឹកចិត្តកងទ័ព,

លក្ខខណ្ឌអត្ថិភាពនៃការញុះញង់ និងបទញុះញង់ឱ្យ

ប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាទិ៍