តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
09.21.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៩៩ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥

  លោកស្រី នួន សុភាន់ មានមេធាវីលោក អ៊ឹម ម៉ាច លោក មួត ឡេ

ប្ដឹងសុំលែងលះ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១២៣ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥

  លោកស្រី ព្រឹម សាវឿន លោក អ៊ឹម ធួន

ទាមទារដីទំហំ ទទឹង៨ម៉ែត្រ បណ្ដោយ១០០ម៉ែត្រ

ផ្ទះឈើ ២ ខ្នងទំហំ ទទឹង៦ម៉ែត្រ បណ្ដោយ៨ម៉ែត្រ

ដីស្រែទំហំ១ហិកតា៦០អា ដីថ្នាល២កន្លែង

និងគោ៣ក្បាល

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២២៤ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

  លោក ហ៊ិន ហ៊ុនហេង មានមេធាវីលោក វិចិត្រ ធារ៉ា លោកស្រី ចាប ស្រីលក្ខណ៍ មានមេធាវីលោក លី កុសល

ប្ដឹងសុំផ្ដាច់អនីតិសង្វាសពីប្រពន្ធ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២២៥ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

  លោកស្រី ថោង ស្រីម៉ាច មានមេធាវីលោក លឹម អេងរតនៈ លោក ឡាយ រតនា

ប្ដឹងសុំបញ្ឈប់ការរួមរស់ជាអនីតិសង្វាស

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៧២ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

  លោក ឡេង ថូង មានមេធាវីលោក ប្រាក់ ម៉ារិទ្ធ លោក ឡាយ រដ្ឋា

ប្ដឹងទាមទារសិទ្ធិគ្រប់គ្រងលើដីទំហំ ៣ហិកតា៣០អា