តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
03.02.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៥៤ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ ទន់ សុធា ឈ្មោះ មាស​ ថុន

ឃាតកម្ម និងសមគំនិតក្នុងអំពើឃាតកម្ម

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៦៣ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ តាំង ជឺស្រ៊ុន ឈ្មោះ ស៊ីវ សុខគា

មិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជួញដូរបាន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៧០ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

 

ឈ្មោះ វ៉ាន់ ស៊ុន ហៅ ឆ្លូញ

មានមេធាវីលោក យូ ឧស្សាហ៍

ឈ្មោះ ទា ស៊ីវហ្គិច ប្រទូស្ដកេរខ្មាស

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២២៧ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ រស់ សំអាត ហៅ តូ  

ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៥២ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

 

១. ឈ្មោះ ណុប សារឿន ហៅ ហេង ,

២. ឈ្មោះ ឈិន ធីណេង មានមេធាវីលោក មួង សុគន្ធ

ឈ្មោះ គីម សុខហ៊ី ឆបោក