តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
04.25.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១០ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ ផន សុភ័ក្រ្ដ ឈ្មោះ ស៊ុំ ចាន់ធី ហៅ ធី

ការនាំយកចេញដោយមិនស្របច្បាប់ដោយមានគោលដៅ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៣២ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ ផាត កែវម៉ានី  

ប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន និងជួញដូរ

ដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៩៣ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ ឡេន កំរី មានមេធាវីលោក ឡោ គីមហ្គិច ឈ្មោះ ហេង ចន្រ្ដា

ប៉ុនប៉ងឃាតកម្ម

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៩ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ វ៉ាត់ ហ៊ុល មានមេធាវីលោក វ៉ាន់ បូរ៉ាត ឈ្មោះ ទូច សាវី មានមេធាវីលោក នួន ផានិត

ចូលកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់លើអចលនវត្ថុរបស់បុគ្គល

ឯកជន