តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
04.23.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១០៥ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦

 

១. ឈ្មោះ កែវ ដាវី ហៅ ឃី វៀន

មានមេធាវីលោក ឡោ គីមហ្គិច

  ដឹកជញ្ជូនដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៦៧ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦

  ឈ្មោះ សូ សំអឿន មានមេធាវីលោក យ៉ាំ យ៉េត  

រំលោភសេពសន្ថវៈ មានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយមាន

សារមរណភាពនៃជនរងគ្រោះ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៧៥ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

 

១. ឈ្មោះ ស៊ិប សាវឿន , ២. ឈ្មោះ ចែវ ស៊ិនអាន

ហៅ ឆក

 

រក្សាទុកដឹកជញ្ជូន ឬជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវ

សារធាតុញៀន