តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
09.18.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៩១ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

  លោក ជិត ប៉ុក មានមេធាវីលោក ឌឹម ចៅសេង លោកស្រី ណៃ ឈួរ មានមេធាវីលោកស្រី ពឹង ធីតា

ប្ដឹងសុំលែងលះ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២១២ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

 

លោកស្រី ភឿក យឹម ហៅ ណុប យឹម មានមេធាវី

លោក កៃ វិសាល និងលោកស្រី ឌុយ សុខសូលីដា

១. លោក ហេង អ៊ុយហុក , ២. លោក ហេង ប៉ាវ

មានមេធាវីលោក ពុធ ធាវី និងកញ្ញា លីន ឡានីន

ប្ដឹងសុំបដិសេធប័ណ្ណសម្គាល់កម្មសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីធ្លី

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២២០ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

  លោក យឹម គឹមលី មានមេធាវីលោក ស៊ិន ផល្លា លោក ឡុង វុទ្ធី

ប្ដឹងតវ៉ាចំពោះការអនុវត្តលើសាលក្រម

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២២៩ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

  លោក កោះ ភារៈ លោក សោម វណ្ណថា

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០២ ដកស ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

  ១. លោកស្រី ឈា លាងយី , ២. លោកស្រី ឈា ប៉េងលាង

លោកស្រី មាស ម៉ានិត ,

តតីយជន៖ លោក ឈា ប៉េងហួ

ប្ដឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេចលេខ ២០ដកសក្រVII អប

ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ របស់សាលាឧទ្ធរណ៍