កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ

Calendar
Criminal
Date
07.17.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០
ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ចោទពីបទ
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៣៥ ស.រ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧
ឈ្មោះ សូវ សុភាព ឈ្មោះ ឈឹម ពណ្ណារី ឆបោក
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៦ ស.រ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
ឈ្មោះ នៃ សុផល មានមេធាវីលោក ងួន មករា

១. ឈ្មោះ មុជ ស្ដន , ២. ឈ្មោះ ម៉ម សុខា ,

៣. ឈ្មោះ សៀក សូត្រ​ , ៤. ឈ្មោះ អ៊ុំ វ៉ុន ,

៥. ឈ្មោះ ផេង សុផៃ , ៦. ឈ្មោះ ចក់ សុភា ,

៧. ឈ្មោះ សំ សូណែម , ៨. ឈ្មោះ មាស សឿន

ការកេងយកផលប្រយោជន៍ដោយខុសច្បាប់