កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ

Calendar
Criminal
Date
07.10.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០
ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ចោទពីបទ
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៨៤ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩
ឈ្មោះ គុយ សុគុន រំលោភសេពសន្ថវៈមានស្ថានទម្ងន់ទោស
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ០៧ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០
ឈ្មោះ នូវ សុផា មានមេធាវីលោក ញ៉ែម អិត

ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន និងប្រើប្រាស់

ដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២១ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០
ឈ្មោះ ជា នុសិទ្ធ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាយម៍អិមអេហ្វអិលធីឌី

មានមេធាវីលោក លឹម សុវណ្ណារ៉ុង និងលោក លី រដ្ឋធី

មិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជួញដូរបាន
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៦៤ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០
ឈ្មោះ ឆាយ ថាវី ឈ្មោះ អេន រ៉េន ប៉ុនប៉ងឃាតកម្ម