កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី

Calendar
Civil
Date
07.15.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០
ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឹង
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៦៩ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

១. លោក ហាក់ សេងហ័ង , ២. លោក ហាក់ សុខហេង ,

៣. លោកស្រី ហាក់ ឡាំងអេង មានមេធាវីលោក សុង ម៉ៅ

លោកស្រី កង គឹម ហៅ កង អូន ប្ដឹងទាមទារដី
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០៨​ ដសក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០

លោក XIANGUANY YONG 

មានមេធាវីលោក យិច សមិទ្ធិ

លោក LIV LEZHONG

មានមេធាវីលោកស្រី នៅ សុជាតា

(ប្ដឹងទាមទារប្រាក់) ជំទាស់ដីកាសម្រេចរបស់

សាលាឧទ្ធរណ៍

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៤ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

លោក ប្រាក់ យឺន និងប្រពន្ធឈ្មោះ នូវ ស៊ីណែត

មានមេធាវីលោក គិន វិបុល

លោក ឡេ សាវី និងប្រពន្ធឈ្មោះ កែវ ស្រីអូន

មានមេធាវីលោកស្រី កែវ ឆដាផស្ស

ប្ដឹងសុំឱ្យរំលាយកិច្ចសន្យាលក់ផ្ដាច់ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្

ញាឆ្នាំ២០១៧

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៦៦ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

១. លោក ជេត សុផល , ២. លោកស្រី ឈួ ងួនឆេង ,

៣. លោកស្រី ឈួ ហុងឆេង មានមេធាវីលោកស្រី ទី គឹមស្រ៊ាន

១. លោក ឈួ លៀកម៉េង , ២. លោកស្រី ឈួ ទួមួយ ,

៣. លោកស្រី ឈួ ម៉េងទ្រី មានមេធាវី

លោក ពេជ្រ សូរិយា និងលោក ជា កេសនា

ប្ដឹងសុំទាមទារឱ្យជំនុំជម្រះសាជាថ្មីចំពោះដីកាសម្រេច